Kondratiev Posts

Konjunkturer och cykler

Vad är en konjunktur?

Konjunktur är det ekonomiska tillståndet i en ekonomi med avseende på flera variabler, framförallt arbetslöshettillväxt och inflation. Tidsperioden mellan maximi- och minimipunkten kallas för konjunktionscykel och det finns flera olika cykler som varierar i tid.

Olika cykler/ konjunkturer

Den brittiske ekonomen Stanley Jevons identifierade på 1800-talet säsongssvängningar i ekonomisk aktivitet mellan de fyra årstiderna. Dessa variationer berodde enligt Stanley på årsväxt, skörd och väder. Höjdpunkten på konjunkturen in fann sig vanligtvis i oktober och därefter minskade den ekonomiska aktiviteten.

Skörd, hämtad från Pixabay.com

Det finns flertalet andra korta cykler, bland annat Kitchin cycle, som varar i 3-5 år och som upptäcktes av Joseph Kitchin på 1920-talet. Företagen reagerar på den ökad efterfrågan från marknaden genom att öka sin produktion och sina investeringar. När efterfrågan minskar sjunker priserna och de producerade råvarorna ackumuleras i lager. Detta resulterar i att marknadsutbudet ökar, vilket i förlängningen sänker priset på den efterfrågade varan. Efterfrågan minskar då vilket resulterar i ökade lager som i sin tur leder till minskad produktion och investeringar. Efterfrågan, priset och utbudet är de viktigaste faktorerna.

Kitchin cycle – Utbud och efterfrågan, hämtad från Wikipedia.

Juglar cycle identifierades av Clément Juglar 1862. Denna cykel har en längre horisont och sträcker sig 7-10 år, där svängningar i investeringar styr. Utöver Kitchins upptäkt av ackumuleringen av lager identiferade Clément yttligare en faktor – långsiktiga investeringar i tillgångar som maskiner, land, byggnader etc. I denna cykel är långsiktiga investeringar i tillgångar av extra stort intresse.

Konjunktur – Hämtad från pixabay.com

Det finns även andra längre cykler som Kuznetscykeln som upptäktes av Simon Kuznets 1930. Denna cykel bygger på data från migrationsflöden och byggnads/ infrastrukturella investeringssvängningar. När ett land utvecklas finns det en marknadsdriven cykel som ökar ojämlikheten och sedan sänker den efter ojämlikheten efter att en viss inkomst uppnås. Denna cykel sträcker sig över en period på 20-50 år. I denna cykel är är inkomst extra intressant att studera.

Kuznetscykel, hämtad från Wikipedia

Avslutningsvis har vi den så kallade Kondratievcykeln som identifierades av Nikolai Kondratiev på 1920-talet. Den sträcker sig över en period på cirka 40-60 år. Teorin hävdar att ekonomisk tillväxt svänger i stora cykler och bestäms av teknologiska innovationer. I denna cykel är priser och räntor av extra intresse.

Kondratievcykel, hämtad från Wikipedia

" " " "